• Operátor tlače

    • Je študijný odbor, ktorý pripravuje žiaka na činnosť v oblasti polygrafie. Žiaci sa učia robiť tlačové zakázky od grafiky textov a obrázkovna počítači až po vytlačenie a rozmnoženie výtlačkov.

     Polygrafia je tlačiarenský priemysel - polygrafické výrobky sú všade okolo nás: noviny, časopisy, knihy, kalendáre, plagáty, mapy, bankovky, doklady, obaly...

     Ak budete študovať tento odbor, naučíte sa fotografovať, skenovať, kresliť, tvoriť grafiku a spracovať texty a obrázky. Budete poznať pravidlá tvorby tlačovín, materiály a techniky tlače. Na praktickom vyučovaní sa naučíte miešať farby, zhotoviť tlačové formy, urobiť skúšobný nátlačok, vytlačiť zákazku na klasickom a digitálnom tlačovom stroji a nakoniec upraviť výtlačok rezaním, skladaním, vysekávaním na hotový výrobok – plagát, diplom, brožúru, prospekt, obal, noviny, časopis...

     Študijný odbor je medzinárodne certifikovaný certifikátom IES a po ukončení štúdia môžeš získať tento certifikát.

    • Profil študijného odboru operátor tlače

    • K hlavným odborným predmetom patria:

     • polygrafia a polygrafické materiály
     • grafický dizajn tlačových médií
     • príprava tlače
     • tlačové procesy
     • aplikovaná informatika
     • odborný výcvik

     Absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list, čo mu umožňuje založenie živnosti a prevádzkovanie podnikateľskej činnosti v polygrafickej oblasti.

     Pracovné uplatnenie absolventa študijného odboru operátor tlače:

     • grafické štúdiá,
     • tlačiarne
     • knihárske strediská
     • reklamné agentúry


     Pokračovanie v štúdiu na vysokej škole
     Absolvent tohto študijného odboru je dobre pripravený aj na vysokoškolské štúdium najmä polygrafického zamerania: FCHPT TU Bratislava špecializácia polygrafia a fotochémia.

     Materiálne vybavenie:
     Škola má 4 odborné učebne výpočtovej techniky s internetom vrátane učebne grafiky tlačových médií,  jazykové učebne.
     V roku 2008 bola v rámci SOŠ bola vybudovaná nová tlačiarenská hala, v ktorej sú viaceré tlačové stroje - kníhtlačové, ofsetové, flexotlačové a dokončovacie zariadenia, žiaci sa pod vedením majstrov odborného výcviku zúčastňujú na cvičných, ale aj reálnych tlačových zákazkách.

     Noviny o aktivitách študentov tohto odboru:  Prace_grafikov_a_tlaciarov_2018.pdf

     Cesta vzniku školských novín:  Cesta_vzniku_novin_SOS_vo_Svite.pdf

    • Požiadavky na žiaka odboru operátor tlače

    • Čo musíš splniť, aby si sa stal študentom takéhoto zaujímavého odboru?
     Mať záujem o výpočtovú techniku, polygrafiu a zdravú  chuť do práce.

      

     Podmienky prijatia na daný odbor

     • Štúdium je určené pre chlapcov aj dievčatá.
     • Podmienkou prijatia na štúdium je úspešná prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.
     • Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, je prijatý na štúdium bez prijímacej skúšky.
    • Najčastejšie otázky na odbor operátor tlače

    • Ako dlho sa vyučuje tento odbor na vašej škole?
     Odbor operátor tlače na  našej škole pôsobí takmer  20 rokov.

     Aký cudzí jazyk sa žiaci učia?
     Anglický , ruský a nemecký.

     Je tu veľa hodín polygrafie, matematiky a fyziky?
     Počet hodín polygrafie  je rozšírený, pretože tieto predmety sú základom pre hlavné odborné predmety. Matematika a fyzika má počet hodín ako na iných stredných školách.

     Absolvujú žiaci aj prax mimo školy?
     Odborný výcvik v 1. a 2. ročníku prebieha v škole, v 3.a 4. ročníku ho realizujeme v partnerských firmách.

     Môžu absolventi po ukončení štúdia pracovať aj v zahraničí?
     Áno, ak sa snažia,  sú dostatočne jazykovo i odborne pripravení úspešne sa zamestnať nielen na domácom trhu práce, ale i v zahraničí.