• Vzdelávací program JA Etika v podnikaní pútavým obsahom i formou prebúdza aktívny záujem mladých ľudí o vnímanie etických hodnôt, podnecuje medzi študentami diskusiu o platnosti univerzálnych etických princípov a hodnôt bez ohľadu na rasu či národnosť a prebúdza v nich záujem o chápanie a rešpektovanie odlišností.  

    Ciele programu

    • Pomôcť mladým ľuďom porozumieť etickému rozhodovaniu nielen v oblasti podnikania.
    • Viesť študentov k uvedomovaniu si vlastnej zodpovednosti k miestnej komunite, spoločnosti, ale tiež k ľudskému spoločenstvu ako celku.
    • Zaujímavým a zmysluplným spôsobom oboznámiť študentov so základným ponímaním etiky v podnikaní a firemnej kultúre.
    • Uľahčiť študentom proces identifikácie vlastnej hierarchie etických hodnôt a naučiť ich aplikovať etické rozhodovania v bežnom každodennom živote, ako aj neskôr vo vlastnej podnikateľskej praxi.

    Viac o našich aktivitách v tomto programe ...