• Projekt „Zvýšením kvality odborného vzdelávania zlepšujeme zručnosti pre prax“

    • Hlavná aktivita projektu - rozvoj kompetencií na našej strednej škole - bude realizovaná prostredníctvom 4
     podaktivít:
     1. Podpora kľúčových gramotností žiakov SOŠ
     2. Mimoškolská činnosť
     3. Pedagogické kluby učiteľov
     4. Vzdelávanie učiteľov

     Podaktivita č.1: Podpora kľúčových gramotností žiakov SOŠ
     Vzdelávanie je možné chápať ako cestu k rozvoju gramotnosti. Pre lepšie prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce a prepojenie teoretických odborných predmetov s praxou je potrebné zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov najmä v oblasti čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti, ako aj jazykové a IKT zručnosti žiakov. Na zabezpečenie tohto zlepšenia chceme zaviesť nové nepovinné predmety v dvoch študijných odboroch, v dvoch odboroch duálneho vzdelávania a v jednom učebnom odbore.

     Podaktivita č.2: Mimoškolská činnosť
     K zvýšeniu kompetencií žiakov potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce plánujeme v rámci projektu realizovať aj mimoškolskú činnosť vo forme troch krúžkov.

     Podaktivita č.3: Pedagogické kluby učiteľov
     V rámci tejto podaktivity plánuje činnosť 8 pedagogických klubov:
     1. Čo je za slovom, textom a vetou?
     2. Klub finančnej gramotnosti
     3. Klub cudzích jazykov
     4. Medzipredmetové vzťahy v odbore biotechnológia a farmakológia
     5. Medzipredmetové vzťahy v odbore komerčný pracovník v doprave
     6. Inovatívne metódy vo vzdelávaní
     7. Technológie vo vzdelávaní
     8. Riešenie výchovnovzdelávacích problémov

     Podaktivita č.4: Vzdelávanie učiteľov
     Táto podaktivita je zameraná na zvyšovanie vzdelávania a kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov nielen pre potreby projektu. Vzdelávanie bude v projekte realizované formou kurzov a účasťou na konferenciách.
     Motiváciou pedagogických pracovníkov, rozvojom a podporou ich ďalšieho vzdelávania, následným zvýšením kvality a efektívnosti poskytovaného vzdelania sa zlepšia a prispôsobia podmienky aj pre implementáciu inovovaných metód a foriem do výchovno-vzdelávacieho procesu. Zapojením učiteľov do vzdelávacích aktivít so zámerom zvýšenia a rozšírenia si odborností (IKT, jazyková zručnosť, psychosociálny výcvik, manažérske zručnosti), sa zmení spôsob podávania informácií a skúseností. Zabezpečí sa špecifický prístup vo výchovno-vzdelávacom procese aj s členmi marginalizovaných rómskych komunít.
     Učitelia budú mať možnosť zúčastniť sa konferencií a seminárov zameraných na odbornú oblasť, ktorej sa venujú z dôvodu zvýšenia všeobecného aj odborného prehľadu, získania nových informácií, možnosti dozvedieť sa najnovšie trendy vo vyučovaní, získať nové poznatky a informácie a to formou frekventantského príspevku. Účasťou na seminároch a konferenciách sa zabezpečí efektívny postup prípravy absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a uplatnenia sa na pracovnom trhu.
     Projekt ráta s kurzami pre frekventantov a to:
     • Dva vzdelávacie kurzy na získanie základných a rozširujúcich zručností pri používaní školského laboratórneho
     systému Vernier.
     • Kurz Vnútorný učiteľ
     • Vzdelávanie Zručnosti pre úspech