• O škole

    • SVIT je jedným z najmladších slovenských miest, vzniklo v roku 1934, keď firma „Baťa“ zo Zlína zakúpila pozemky od obce Veľká na postavenie podniku na výrobu viskózových vlákien.  
      
     1. septembra 1939 vznikla vo Svite škola pre odbory chemické a strojnícke - s trojročným učebným časom, neskôr premenovaná na Stredné odborné učilište chemické. Po rozčlenení pôvodného chemického podniku na dva podniky bolo v školskom roku 1950/51 zriadené samostatné Stredisko pracujúceho dorastu, v ktorom sa v učebnom odbore pletiarka pripravovalo 40 dievčat - z neho neskôr vzniklo Stredné odborné učilište textilné. Súčasne v roku 1951 bola otvorená aj Vyššia priemyselná škola chemická, neskôr premenovaná na Strednú priemyselnú školu M.C.Sklodowskej.
     Spojením týchto troch škôl vznikla 1.7.2005 Združená stredná škola, od školského roku 2008/2009 premenovaná na Strednú odbornú školu vo Svite.

     Od 1.9.2018 škola získala prívlastok polytechnická.

     Od 13.9.2018 získla škola rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu čestný názov po zakladateľovi mesta Svit Janovi Antonínovi Baťovi.

     Jej názov od 13.9.2018 je Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu.

     Kam smerujeme

     Oblasť vzdelávania:

     • Vzdelávať v oblastiach, v ktorých pôsobí podnikateľská sféra v našom okolí/a.s. Chemosvit, Tatrasvit SOCKS, Svitex/, t.j. chémia, textil, polygrafia, doprava.
     • V rámci tvorby ŠkVP spolupracovať s podnikateľskými subjektami.
     • Podpora projektov a fondov EÚ s cieľom využiť poznatky zahraničných škôl pre  inováciu foriem a metód vzdelávania.
     • Starostlivosť o talentovaných žiakov, podporovať mimoškolské aktivity žiakov v oblasti športu a kultúry.

     Oblasť materiálno-technického zabezpečenia a úsporných opatrení:

     • Modernizovať školu v oblasti materiálno-technického vybavenia v súlade s trendami súčasného vzdelávania.
     • Využiť ekofondy na zníženie energetickej náročnosti prevádzky školy.
     • Pokračovať v skvalitňovaní bývania v školskom internáte.

     Oblasť propagácie:

     • Využívať mediálne zariadenia a spoločensko-kultúrne podujatia na propagáciu školy.
     • Pokračovať v tradícii Baťovej školy práce.