• GLOBE je dlhodobý celosvetový program, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie obyvateľov celého sveta o stave životného prostredia našej planéty.
    • Do programu GLOBE je v súčasnosti zapojených 117 krajín sveta (z toho 41 v Európe) a 29 842 škôl.
    • Stredná odborná škola vo Svite má skúsenosti s programom GLOBE od roku 2005, kedy sa skupina žiakov a učiteľov na pozvanie Gymnázia v Českej Třebovej zúčastnila medzinárodných GLOBE Games.
  • GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) je dlhodobý celosvetový program, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie obyvateľov celého sveta o stave životného prostredia našej planéty. Podporuje u študentov záujem o prírodné vedy, rozvíja ich bádateľské schopnosti a trénuje vedecké postupy práce.

   Program bol spustený na Deň Zeme v roku 1995, zapojilo sa 33 krajín. Do programu GLOBE je v súčasnosti zapojených 117 krajín (z toho 41 v Európe) a 29 842 škôl, ktoré v roku 2016 zdieľali takmer 140 miliónov meraní v databáze. Na Slovensku sa tento program nerealizuje, pretože Slovensko nepodpísalo bilaterálnu dohodu s americkou vládou.

   Program GLOBE je špecifický v tom, že spája žiakov, učiteľov a vedcov prostredníctvom siete GLOBE škôl aby podporoval bádateľské učenie sa žiakov a zvyšoval záujem o prírodovedné predmety.
   Z programu profitujú všetky tri strany. Prínosom pre študentov je možnosť na základe pozorovania okolia klásť si otázky, formulovať hypotézy a hľadať na ne odpovede pomocou meraní, zbierania údajov a ich analýzy. Vkladanie údajov do dátového centra GLOBE je dôležité pre medzinárodné porovnanie a spoluprácu so školami a vedcami. Tento program umožňuje učiteľom zaujímavou a praktickou formou  zvyšovať záujem žiakov o dianie okolo nich z hľadiska životného prostredia. Metodika programu dáva učiteľom možnosť inšpirovať sa aktivitami, ktoré  spájajú prirodzenú zvedavosť žiakov s vedeckým hľadaním súvislostí. Dôležitou súčasťou programu boli od jeho začiatku aj vedci, ktorí verili, že žiaci a študenti dokážu vykonávať objektívne merania a poskytovať údaje, ktoré pomôžu porozumieť problémom životného prostredia na celom svete.

   Študenti pozorujú v okolí svojej školy vývoj počasia a podnebia, merajú kvalitu vody v tokoch a nádržiach, skúmajú vlastnosti pôdy, mapujú druhy lesných porastov a pozorujú zmeny v prírode v priebehu roku. Získané údaje vyhodnocujú a odosielajú do celosvetovej internetovej databázy na www.globe.gov, kde ich ďalšie odborné spracovanie garantuje NASA. Výsledky majú žiaci k dispozícii pre ďalšie využitie vo vyučovaní alebo pre informovanie verejnosti. Výskumné metódy a výsledky vlastného bádania žiaci ďalej využívajú na vyhľadávaní a aktívne riešenie problémov životného prostredia vo svojom okolí.