• Komerčný pracovník v doprave

    • Je študijný odbor, ktorý ťa naučí plniť úlohy v doprave, logistike a zasielateľstve, to znamená riadiť, plánovať a organizovať logistické výkony.

     Cieľom dopravy a logistiky je zabezpečiť, aby správny zákazník dostal v správnom čase a na správnom mieste správny tovar alebo službu v správnej kvalite a správnom množstve. To všetko pri vynaložení primeraných nákladov.
     Pri štúdiu tohto odboru sa naučíš 
     organizáciu a riadenie jednotlivých druhov dopráv a získaš potrebné informácie o dopravných sieťach sveta.  Naučíš sa riešiť problémy vo výrobnom podniku, navrhovať podnikateľské plány, účtovať v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva, pracovať s počítačom  a získaš aj základy programovania pomocou robotickej stavebnice LEGO NXT.

     Študijný odbor je medzinárodne certifikovaný certifikátom IES a po ukončení štúdia môžeš získať tento certifikát.

    • Profil študijného odboru komerčný pracovník v doprave

    • K hlavným odborným predmetom patria:

     • dopravná a prepravná prevádzka
     • logistika
     • dopravná geografia
     • ekonomika a účtovníctvo
     • práca s počítačom
     • strojopis a hospodárska korešpondencia
     • odborný výcvik

     Absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list, čo mu umožňuje založenie živnosti a prevádzkovanie podnikateľskej činnosti v oblasti dopravy a logistiky.

     Pracovné uplatnenie absolventa odboru komerčný pracovník v doprave

     • v logistických centrách a dopravných firmách
     • ako špeditér vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave
     • disponent logistiky
     • koordinátor logistiky vo firmách
     • logistický agent - administratívny pracovník skladu
     • analytik dodávateľského reťazca / Material planner


     Pokračovanie v štúdiu na vysokej škole
     Absolvent tohto študijného odboru je  pripravený aj na vysokoškolské štúdium dopravného aj ekonomického  zamerania:
     ŽU v Žiline, EU  Bratislava, UMB Banská Bystrica, a.i.

     Materiálne vybavenie:
     Škola má 4 odborné učebne výpočtovej techniky s internetom vrátane učebne logistiky, zasielateľstva a dopravnej geografie,  jazykové učebne, robotické pracovisko v rámci OU VT, OU administratívy a korešpondencie.

    • Požiadavky na žiaka odboru komerčný pracovník v doprave

    • Čo musíš splniť, aby si sa stal študentom takéhoto zaujímavého odboru?
     Mať záujem o výpočtovú techniku, dopravu, geografiu  a zdravú zvedavosť s chuťou objavovať niečo nové.

     Podmienky prijatia na daný odbor:

     • Štúdium je určené pre chlapcov aj dievčatá. 
     • Podmienkou prijatia na štúdium je úspešná prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.
     • Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, je prijatý na štúdium bez prijímacej skúšky.
    • Často kladené otázky v odbore komerčný pracovník v doprave

    • Ako dlho sa vyučuje tento odbor na vašej škole?
     Odbor KPvD  na  našej škole pôsobí takmer  20 rokov.

     Aký cudzí jazyk sa žiaci učia?
     Anglický , ruský a nemecký.

     Je tu veľa hodín výpočtovej techniky, strojopisu, matematiky a fyziky?
     Počet hodín výpočtovej techniky, strojopisu  a odborného zamerania  je rozšírený, pretože tieto predmety sú základom pre hlavné odborné predmety. Matematika a fyzika má počet hodín ako na iných stredných školách.

     Absolvujú žiaci aj prax mimo školy?
     Odborný výcvik v 1. a 2. ročníku prebieha v škole, v 3.a 4. ročníku ho realizujeme v partnerských firmách.