• Biotechnológia a farmakológia

    • Je študijný odbor, ktorý pripravuje žiaka na činnosť v oblasti výroby biotechnologických, potravinárskych a farmaceutických produktov a v oblasti laboratórneho výskumu.

     Biotechnológia sa zaoberá výrobou produktov pomocou organizmov, hlavne kvasiniek a baktérií (mikroorganizmov). Využíva sa vo výrobe potravín (chlieb, jogurty, syry...), v medicíne (lieky) a v životnom prostredí (čistenie odpadových vôd, kompostovanie...).

     Farmakológia sa zaoberá výrobou, spracovaním a prípravou liekov vo veľkom alebo v lekárňach.

     Ak budete študovať tento odbor, naučíte sa charakterizovať bunku, živé organizmy, mikroorganizmy, poznávať liečivé rastliny, ich význam, biológiu človeka, genetiku. Získate základy všeobecnej, anorganickej, organickej, analytickej  chémie  a biochémie. Naučíte sa, aký je význam a použitie liečív, budete poznať jednotlivé formy liekov (tabletky, sirupy, ....), ich prípravu a účinok pri liečbe chorôb. Porozumiete výrobe produktov (napríklad jogurtov, syrov, antibiotík) ale aj spracovaniu odpadov a čisteniu vôd.  Na laboratórnych cvičeniach a praxi si v laboratóriách overíte svoje vedomosti získané v teoretických predmetoch pri rozbore liekov, potravín ale aj pri syntéze  napr. acylpirínu, extrakcii liečivých látok z rastlín,  v rozbore zložiek životného prostredia.

     Študijný odbor je medzinárodne certifikovaný certifikátom IES a po ukončení štúdia môžeš získať tento certifikát.

    • Profil študijného odboru biotechnológia a farmakológia

    • K hlavným odborným predmetom patria:

     • aplikovaná biológia
     • aplikovaná chémia
     • farmakológia, technológia liekových foriem
     • biotechnológia
     • chemické a biochemické analýzy
     • laboratórne cvičenia a prax
     • chemická informatika


     Pracovné uplatnenie absolventa študijného odboru biotechnológia a farmakológia:

     • v podnikoch s biotechnologickými, potravinárskymi a farmaceutickými výrobami
     • v biochemických, imunologických, mikrobiologických, potravinárskych a farmaceutických laboratóriách
     • vo výskumných a zdravotníckych zariadeniach
     • v obchodných spoločnostiach zameraných na biotechnológiu, farmáciu a potravinárstvo
     • v lekárňach
     • v štátnej správe


     Pokračovanie v štúdiu na vysokej škole
     Absolvent tohto študijného odboru je dobre pripravený aj na vysokoškolské štúdium najmä chemického a farmaceutického zamerania:
     FCHPT TU Bratislava, PrF UK Bratislava, Farmaceutická fakulta UK Bratislava,  UMB Banská Bystrica, TU Zvolen, SPU Nitra, VUT Brno, VŠCHT Praha

     Materiálne vybavenie:
     Škola má 3 špecializované laboratóriá - laboratórium pre chemické laboratórne cvičenia, laboratórium biotechnológie a aplikovaných biologických disciplín, laboratórium farmaceutickej chémie, odborné učebne chémie, biológie,  jazykové učebne, počítačové učebne s internetom.

    • Požiadavky na žiaka odboru biotechnológia a farmakológia

    • Čo musíš splniť, aby si sa stal študentom takéhoto zaujímavého odboru?
     Mať záujem o chémiu a zdravú zvedavosť s chuťou objavovať niečo nové.


     Podmienky prijatia na daný odbor

     • Štúdium je určené pre chlapcov aj dievčatá.
     • Podmienkou prijatia na štúdium je úspešná prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.
     • Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, je prijatý na štúdium bez prijímacej skúšky.
    • Najčastejšie otázky na odbor biotechnológia a farmakológia

    • Ako dlho sa vyučuje tento odbor na vašej škole?
     Odbor biotechnológie na  našej škole pôsobí takmer 15 rokov.

     Aký cudzí jazyk sa žiaci učia?
     Anglický , ruský a nemecký.

     Je tu veľa hodín chémie, biológie, matematiky a fyziky?
     Počet hodín chémie a biológie  je rozšírený, pretože tieto predmety sú základom pre hlavné odborné predmety. Matematika a fyzika má počet hodín ako na iných stredných školách.

     Absolvujú žiaci aj prax mimo školy?
     Áno, v treťom ročníku sa dostávajú do reálnych pracovných podmienok na dva týždne.

     Môžu absolventi po ukončení štúdia pracovať aj v zahraničí?
     Áno, ak sa snažia,  sú dostatočne jazykovo i odborne pripravení úspešne sa zamestnať nielen na domácom trhu práce, ale i v zahraničí.