• Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku očami nášho žiaka.

      „Na olympiáde z angličtiny, ktorá prebiehala v Tatranskej akadémii v Poprade, bola veľmi napätá atmosféra. Všetci navôkol boli v strese a snažili sa dobrať čo najviac učiva z angličtiny. Konkurencia bola silná, ale hlavu som si tým netrápil. Sadol som si a sledoval som chovanie ľudí pod stresom. Bolo mi do smiechu, až kým ma nezavolali na „výsluch“. Téma mi vyhovovala, ale porota popierala každý návrh, čo ma burcovalo do boja. Našťastie všetko dopadlo dobre a so svojím výkonom som nadmieru spokojný.Za tento výkon ďakujem nielen sebe, ale aj všetkým učiteľom a kamarátom, bez ktorých by som to nedokázal.“

      Dominik Skokan

     • Vianočná besiedka

     • Do galérie Vianočná besiedka boli pridané fotografie.

      Už tradične posledný deň pred vianočnými prázdninami sa všetci stretneme vo vestibule pri stromčeku a oceníme víťazov rôznych súťaží, ktoré sa konali na pôde školy - vedomostné olympiády aj športové súťaže. 

     • Návšteva čokoládovne

     • V dňoch 5. - 6. 12. 2019 sa študenti 3.B zúčastnili exkurzie do výrobného podniku Hauswirth. Program bol zaujímavý a pestrý. V malebnom mestečku Kittsee v Rakúsku sme si pozreli výrobu čokolády v čokoládovni HAUSWIRTH. Večer sme si dopriali prechádzku „Vianočnou BRATISLAVOU“. V nasledujúci deň sme  sa zúčastnili výstavy „Dni Vianoc v Inchebe“, kde sme sa naladili na vianočnú atmosféru.

     • Mikulášsky volejbalový turnaj o majstra školy

     • Opäť po roku sa v telocvični zišli víťazstvachtiví žiaci, aby si zmerali sily na obľúbenom a hlavne tradičnom volejbalovom turnaji.  Bol to už 14.ročník v histórii SOŠ. Písal sa deň 5. december 2019, kedy 7 družstiev nastúpilo pred začatím volejbalového maratónu. Išlo o veľa, išlo o majstra školy. 
      Súťažilo sa v dvoch skupinách a do finále postúpili prvý dvaja zo skupiny. Do finále síce nepostúpili žiadni  prváci, ale musíme spomenúť ich bojovnosť a odhodlanie. Budúci rok určite zamiešajú karty. O prvé miesto sa pobili obidva štvrté ročníky, kde nakoniec bola 4.B porazená a teda víťazom a majstrom školy sa stala 4.A. Boj o tretie miesto bol veľmi napínavý,  keďže v 2.A súťažili  samé dievčatá, ktoré ukázali kvalitnú hru a obdivuhodnú súdržnosť.  Nakoniec však nestačili 3.A, ktorá získala tretie miesto. Turnaj je známy tým, že tu panuje dobrá nálada a úsmevy z každej strany a tento rok nebol výnimkou. Nie je však dôležité zúčastniť sa, ale vyhrať, či naopak? Každý podľa svojho gusta.

      1. Majster školy  - 4.A
      2. Miesto – 4.B
      3. Miesto – 3.A
     • Mikuláš

     • V škole bolo od rána veselo. Plnými dúškami sme všetci, učitelia aj žiaci nasávali predvianočnú atmosféru, ktorú umocnil príchod Mikuláša, nebeských i pekelných bytostí. Kto ich stretol, za odmenu dostal nielen sladké potešenie, ale aj duševné pohladenie. 

     • Olympiáda ľudských práv – školské kolo

     • V stredu 4. 12. 2019 sa žiaci tretieho ročníka zapojili do školského kola olympiády ľudských práv. Na základnú časť súťaže, ktorú tvoril test zameraný na  vedomosti z oblasti ľudských práv, systému ochrany ľudských práv a poznania stavu ochrany ľudských práv v SR, nadviazala diskusná časť. Tu sa žiaci vyjadrovali k vybraným témam, diskusia bola zaujímavá. Najúspešnejším riešiteľom sa stal Dominik Skokan z 3. A. Gratulujeme.

     • Workshop finančnej gramotnosti

     • V piatok 29.11.2019 sme zorganizovali WORKSHOP FINANČNEJ GRAMOTNOSTI  v spolupráci so Slezskou univerzitou, Obchodno-podnikateľskou fakultou v Karvinej. V úvode pani docentka Palečková a pani doktorka Szkorupová predstavili univerzitu a následne jednotlivé fakulty. V prezentácii predstavili učebne, knižnicu, ubytovacie možnosti. V hlavnej časti workshopu sa venovali finančnej gramotnosti a študenti štvrtých ročníkov si svoje vedomosti vyskúšali na hre „Finančná sloboda“. Všetci sa vžili do deja, kupovali a predávali cenné papiere, poisťovali sa, zavádzali si šporiace účty....V závere aktivity študenti spracovali on-line test a najúspešnejší získali zaujímavé ceny. Bola to veľmi zaujímavá a poučná aktivita a verím, že si ju v budúcnosti zopakujeme.

     • Európsky týždeň boja proti drogám 18. - 22.11.2019

     • V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám sme pripravili niekoľko akcií. Vo vestibule našej školy sme pripravili nástenku o škodlivosti drog, o škodlivosti cigariet a zamerali sme sa na nový problém – fajčenie elektronických cigariet a IQS. Často pri diskusii dochádzalo k mylným informáciám, že elektronické cigarety, či IQS nie sú cigarety. Túto dezinformáciu sme na nástenke odprezentovali a potvrdili zákonom. V školskom rozhlase odznel príspevok o škodlivosti drog, z dôrazom na fajčenie. V aktivitách sme pokračovali besedou s pani Mgr. Daňkovou z Mestskej polície vo Svite, ktorá sa venuje prevencii v tejto oblasti. Žiaci 1. a 2.E mali tému Trestno-právna zodpovednosť za drogové delikty. Žiaci 1.B s pani Mgr. Daňkovou riešili problematiku kyberšikany. Veríme, že stretnutia s pani Mgr. Daňkovou budú pokračovať a so žiakmi rozoberieme aj iné témy, ktoré v dnešnej dobe trápia mladých.

     • Jazykové olympiády - školské kolo

     • Dňa 22.11.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D – 5 žiakov a v kategórii 2C – 1 žiak - Maroš Greňa, ktorý ako úspešný riešiteľ postupuje do vyššieho krajského kola onj v Poprade.  V kategórii 2D porota v zložení vyučujúcich nej – PaeDdr. Miriam Sterczovej a Ing.Dagmar Krišandovej napokon rozhodla o tomto umiestnení:

      1.miesto      Ivana Semanová 4.A

      2. miesto     Zuzana Zemanová 4.A

      3. miesto     Stanislava Bartková 4.A

      Dňa 25.11.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2D – SOŠ. Žiaci si otestovali svoje vedomosti v písomnej časti – teste a rečové zručnosti v  ústnej časti súťaže. Spomedzi 16 študentov sa do finále prebojovali 8 najlepší. Napokon porota v zložení vyučujúcich anj – Ing. A.Mlynskej, Ing. J.Pitoňakovej a Mgr. P.Niedobovej rozhodla o tomto umiestnení:

      1. miesto         Dominik Skokan  3.A 

      2. miesto        Katarína Kubíková 4.A

      3. miesto        Barbora Pacigová 3.B

      Srdečne blahoželáme!

      Dňa 11. 12. 2019 sa uskutočnila ďalšia časť  školského  kola olympiád v cudzom jazyku Olympiáda v ruskom jazyku. Zúčastnilo sa jej 7 žiakov od prvého po štvrtý ročník. Súťažiaci sa postupne popasovali s písomnou časťou a potom preukazovali svoje vedomosti v ústnom prejave. Porota v zložení Mgr. Peter Čuňočka a Mgr. Zdenka Kuzmiaková na základe získaných bodov vyhlásili nasledujúce umiestnenie:

      1. miesto a zároveň postup do krajského kola si vybojovala Alica Hrabčáková 2.A
      2.  miesto obsadila Klára Lačná 1. A 
      3.  miesto si vybojoval Filip Pitoňák 4. B

      Všetkým srdečne blahoželáme.

     • Plavecký kurz

     • Opäť sa stretol rok s rokom a žiaci našej školy sa zúčastnili plaveckého kurzu v  Mestskej krytej plavárni vo Svite. Plaveckého kurzu sa zúčastnili žiaci druhých ročníkov a konal sa v termíne od 20.11. do 22.11.2019. Žiaci boli na začiatku oboznámení s BOZP a s prevádzkovým poriadkom Mestskej krytej plavárne vo Svite.
      U žiakov sme sa počas kurzu snažili prebudiť záujem o plávanie, aby pochopili blahodarné účinky plávania na naše telo. Plávanie  je športom pre každého jedinca – od najmladších po najstarších.

      Nenáročný pohyb vo vode a vlastnosti vodného prostredia nevyžadujú, aby človek disponoval výnimočnou telesnou pripravenosťou. Plávanie má silný vplyv na posilnenie zdravia,  zvýšenie otužilosti i celkovej telesnej zdatnosti. Plávanie je jednou z najvhodnejších a najvšestrannejších pohybových aktivít, ktoré zvyšujú pohybovú zdatnosť, disciplinovanosť, samostatnosť a upevňujú hygienické návyky.

      Kurz sme využili na nácvik a zdokonaľovanie základných plaveckých štýlov, žiaci si vyskúšali hry vo vode, vytrvalostné plávanie, skoky do vody, zároveň si preverili svoje plavecké schopnosti.  

      Na záver môžeme skonštatovať, že plavecký kurz splnil stanovený cieľ.

     • DEŇ KNIŽNÍC

     • Dnes si málokto vie predstaviť svet, v ktorom nikto nevie čítať, či písať. História však rozpráva príbehy, kedy čítanie a písanie bolo výsadou iba pár vyvolených. Aj dnes, v 21. storočí však vo svete existujú krajiny, kde veľké skupiny ľudí nevedia čítať a písať. Ruku na srdce: „Vedeli by ste si predstaviť život bez kníh?“  Preto sa naša škola rozhodla pripraviť každoročne očakávanú akciu viažucu sa na knihy a zapojiť sa do príprav Medzinárodného dňa knižníc.

      Tentokrát bol hlavnou témou Jozef Gregor Tajovský. Spolu s ním sa stali naši žiaci na pár hodín učiteľmi a netradičnou výučbou v jednotlivých dielňach (napr. dielňa zábavy, vedomostí, dramatická dielňa, dielňa hlasného čítania,...) sa snažili potešiť, zabaviť, ale aj poúčiť svojich spolužiakov. Cieľ akcie sa zúročil v skupinkách žiakov, v ktorých si študenti vzájomne pomáhali, radili sa, navigovali a predovšetkým tvorili. Samotná práca sa nezaobišla bez smiechu, vtipkovania i šantenia. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tohto podujatia.

     • Bubnovačka

     • November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. Organizácie Slovenska v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 19. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!  Naša škola sa rozhodla ísť do toho. S použitím variech, hrncov, PET fliaš i lyžičiek sme „rozbubnovali“ celú budovu. Žiaci, učitelia i majstri sme sa spojili a nahlas podporili dôležitosť prevencie násilia. Krásna a vydarená akcia, ktorá na pár minút zomkla SOŠ polytechnickú   J. A. Baťu vo Svite a vykonala nádherný skutok.

     • Imatrikulácia 1. ročníkov

     • Naši prváci majú za sebou prvé dva mesiace na novej pôde. Zvykajú si na nové tváre, povinnosti, či pravidlá. To nie je vôbec jednoduché. Preto sme sa preobliekli za remeselníkov a dovolili sme si našich najmladších žiakov pasovať do cechu študentského. Zložením imatrikulačného sľubu sa stali právoplatnými členmi našej školskej rodiny. Teraz je len na nich ukázať a dokázať, čo v nich drieme.  Tento školský rok 2019/2020 sa takzvaní „prváci“ nachádzajú aj v pedagogickom zbore. Splnili sme si milú povinnosť a piatich nováčikov – pedagógov sme po zložení sľubu prijali do nášho cechu SOŠ polytechnickej J. A. Baťu vo Svite. Každému jednému z nich prajeme veľa elánu, tvorivosti a úspechov.

     • Bubnovačka roka

     • Na Slovensku sa pripravuje najväčšia bubnovačka roka, ktorá má aj tento rok symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvoriť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ zaznie 19. novembra 2019 Slovenskom v hlasnom rytme bubnov od 10.00 – 11.00 hodiny už po šiestykrát. Aj my sa pridáme k žiakom Slovenska a rozbubnujeme SOŠ polytechnickú J. A. Baťu vo Svite.

    • Hodina deťom
     • Hodina deťom

     • Aj malá suma dokáže urobiť veľké veci!

      Štvrtok, 14. november 2019 patril deťom. Vďaka ochote dobrovoľníčok z 2.A a 2.B triedy sme sa opäť zapojili do verejnej zbierky Hodina deťom. Radka, Dominika, Gabika, Ema a Alexandra, dva tímy dievčat našej školy pomáhali vyzbierať finančné prostriedky v uliciach mesta Svit, a tým podporiť a zlepšiť život detí na Slovensku. Ďakujeme!