• Otvorenie školského roka 2021/22

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/22 sa pre žiakov denného štúdia uskutoční 2. septembra o 8:30 v budove školy - v triedach.

      Pred vstupom do budovy  je nutné predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      Pre žiakov nadstavbového štúdia - 2. septembra o 14:30 vo vestibule školy.

     • Usmernenia o prevádzke školy od septembra 2021

     • Milí rodičia a žiaci. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti  je okres POPRAD zaradený podľa regionálneho COVID AUTOMATU ako ORANŽOVÝ OKRES, aktualizovali sme usmernenia týkajúce sa prevádzky školy od septembra 2021. V prípade zmeny Vás budeme informovať.

      V zmysle zverejnených informácií uvádzame nasledovné:

      • Pri pvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" žiaka - Príloha č.1. Vo vyhlásení upozorňujeme na postup v prípade, ak žiak bol za posledných 14 dní v zahraničí. 

      • Žiaci 1. ročníka donesú písomné vyhlásenie pri nástupe do školy v tlačenej podobe, alebo ho zákonný zástupca vyplní na vrátnici školy v deň nástupu žiaka.

      • Rodičom a plnoletým žiakom 2. - 4. ročníka odporúčame využívať aplikáciu EDUPAGE, kde vyhlásenia sú dostupné v elektronickej podobe. Návod zobrazíte kliknutím tu.

      • Žiaci, ktorí sa chcú ubytovať na školskom internáte musia "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" žiaka - Príloha č.1 predložiť pri ubytovaní v tlačenej podobe.

      • Ubytovanie v školskom internáte je možné od 1.9.2021, od 14:00 hod.

      • BEZ TOHTO VYHLÁSENIA NIE JE MOŽNÉ VSTÚPIŤ DO BUDOVY ŠKOLY , ANI DO BUDOVY ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU.

      • Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

      • Školy budú otvorené vo všetkých farbách okresov.

      • Prerušenie vyučovania nastane len v jednotlivých triedach v prípade, že sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID19, karanténa bude 14 dňová (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Ak v triede bude 100% žiakov, ktorí majú výnimku z karantény, v danej triede nedôjde k prerušeniu vyučovania.

      • VÝNIMKA Z KARANTÉNY - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID19 za posledných 180 dní, plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19

      • Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením "Oznámenia o výnimke z karantény" - Príloha č. 2

      • Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.

      • ŽIAK A ZAMESTNANEC MUSÍ MAŤ PREKRYTÉ HORNÉ DÝCHACIE CESTY POČAS CELÉHO VYUČOVANIA PODĽA AKTUÁLNE PLATNEJ VYHLÁŠKY ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR

      • RODIČ ZABEZPEČÍ PRE  ŽIAKA KAŽDÝ DEŇ MINIMÁLNE DVE RÚŠKA A PAPIEROVÉ JEDNORAZOVÉ VRECKOVKY

      • Školský semafor - infografika:

      ŠKOLSKÝ SEMAFOR

      Prehľad opatrení školského semaforu 1

      Prehľad opatrení školského semaforu 2

      COVID AUTOMAT

      PRÍZNAKY OCHORENIA COVID-19

     • Záujem o Ag samotesty pre žiakov

     • Na základe Školského semaforu vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 17. 08. 2021 zisťujeme záujem rodičov o získanie sady 25 ks Ag testov na domáce samotestovanie študentov na Covid. Samotestovanie študentov je dobrovoľné a má prebiehať v domácom prostredí.

      Preto je potrebné, aby rodič vyjadril svoj záujem (resp. nezáujem) o Ag testy za každé svoje dieťa zvlášť najneskôr do 25. 08. 2021 do 12.00 h.

      Záujem Ag samotesty môžu vyjadriť:

      • rodičia žiakov 2., 3., 4. ročníka prostredníctvom školského portálu EduPage. Dovoľujeme si rodičov upozorniť, že je potrebné, aby sa rodič prihlásil do svojho rodičovského konta v EduPage a následne vybral jednu z dvoch možností, t. j. „Mám záujem“ alebo „Nemám záujem“ o domáce Ag samotesty – v termíne do 25. 08. 2021 do 12.00 h.
      • rodičia žiakov 1. ročníka  emailom na riaditel@zsssvit.sk, alebo enekes@zsssvit.sk do 25. 08. 2021 do 12.00 h. Do emailu uveďte svoje meno a priezvisko a taktiež meno a priezvisko svojho dieťaťa a jednoznačne uveďte jednu z možností:
      • Mám záujem o Ag samotesty
      • Nemám záujem o Ag samotesty

      Na základe zisteného záujmu škola záväzne objedná rodičmi požadovaný počet Ag testov na samotestovanie žiakov. Testy budú k dispozícii bezplatne, rodičia si ich však budú musieť vyzdvihnúť oproti podpisu v našej škole – o termíne budeme rodičov a žiakov vopred informovať.

      Prajeme Vám príjemný záver letných prázdnin.

     • Letná škola

     • Žiacke zručnosti – vedomosti – kreatívnosť či fantázia – spolupráca – usilovnosť – kolektívna symbióza – súperenie – pohoda – radosť, ... - súhra slov odrážajúca výnimočný týždeň v Strednej odbornej škole polytechnickej Jana Antonína Baťu vo Svite.