• Inštalácia digitálnych tlačiarenských strojov

     • Dnes sa začala inštalácia dvoch produkčných tlačiarenských strojov KonicaMinolta AcuriopresC3060 a Bizhub1250, ktoré budú k praktickej výučbe využívať žiaci odboru operátor tlače.

      Ďakujeme nášmu zriaďovateľovi PSK, že nám poskytol finančné prostriedky na zakúpenie týchto moderných strojov.

     • Vyšívací stroj

     • Od septembra majú žiačky a žiaci v odboroch krajčírka, styling a marketing a mechanik opravár možnosť využívať nový moderný vyšívací stroj. Stroj sme mohli zakúpiť vďaka príspevku nášho zriaďovateľa PSK. Ďakujeme.

     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)

     • Každý má potenciál uspieť a získať Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu.

      V novom školskom roku majú študenti našej školy prvý krát možnosť uchádzať sa o získanie prestížnej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). Stačí prijať výzvy v troch oblastiach a podstúpiť so spolužiakmi dobrodružnú expedíciu.

      The Duke of Edinburgh's International Award, skrátene DofE z Duke of Edinburgh

      Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je postavená na štyroch kľúčových oblastiach, do ktorých sa mladí ľudia zapájajú: rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia. Účastníci programu si stanovujú vlastné ciele, ktoré sú zároveň výzvou pre ich osobný rozvoj.

      Hlavná podmienka zapojenia sa do programu je vek 14 až 24 rokov. Hlavné podmienky absolvovania sú:

      - zapojiť sa aspoň hodinu týždenne do zvolených aktivít v 3 oblastiach programu

      - absolvovať dobrodružnú expedíciu

      - splniť si individuálne ciele pre každú oblasť programu.

      V DofE účastníci nesúperia jeden proti druhému, ale každý musí prekonať sám seba a dosiahnuť svoje vlastné ciele.

     • Otvorenie školského roku 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      otvorenie školského roku 2020/2021 sa uskutoční dňa 7.9.2020 o 9:00 hod. v súlade s hygienickými nariadeniami v triedach podľa rozpisu, ktorý je pri vstupe do školy.

      Rodič (zákonný zástupca) je povinný predložiť pri prvom nástupe žiaka do školy "Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021", po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni predkladá "Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu". Dokumenty si môžete stiahnuť na konci tohoto oznamu.

      Otvorenie školského roku pre nadstavbové štúdium sa uskutoční dňa 7.9.2020 o 14:30 hod. v učebni 204.

      V čase od 2.9.2020 do 15.9.2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy, a v školskom internáte pre žiakov, rúšok alebo štítov pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnacov a nepedagogických zamestnancov strednej školy a školského internátu.

      Od 16.9.2020 platia pre nosenie rúšok nižšie uvedené pravidlá pre jednotlivé fázy.

      Rodič (zákonný zástupca)zabezpečí pre svoje dieťa každý deň 2 rúška a papierové vreckovky.

      V prípade, že žiak nebude mať zdravotný dotazník, 2 ks rúška, papierové vreckovky, NEBUDE MU UMOŽNENÉ VSTÚPIŤ DO ŠKOLY.

      Žiadame zákonných zástupcov, aby NEPOSIELALI do školy žiaka, ktorý prejavuje príznaky akéhokoľvek respiračného ochorenia, prípadne so zvýšenou teplotou.

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

      Dokumenty na stiahnutie